آهنگ let me love you

متن آهنگ let me love you

I used to believe

همیشه باور داشتم که

we were burning on the edge of something beautiful

ما روی لبه ی یه چیز زیبا می سوختیم

something beautiful

یه چیز زیبا

selling a dream

رویا می فروختیم

smoke and mirrors keep us

دود و آینه ما رو منتظر یه معجزه نگه میداشت

on a miracle

منتظر یه معجزه

say go through the darkest of days

میگم که ما وارد تاریک ترین روزامون میشیم

heavens a heartbreak away

آسمان در آن سوی شکستن قلب هاست

never let you go

هیچ وقت نمیذارم بری ( فراموشت نمیکنم)

never let me down

هیچ وقت نا امیدت نمیکنم

it's been a hell of a ride

سواری مثل جهنم بود ( مسیر خیلی سختی در پیش داریم)

driving the edge of a knife

بر روی لبه ی چاقو رانندگی میکنیم ( شرایط سختی وجود داره)

never let you go

هیچ وقت نمیذارم بری

never let me down

هیچ وقت نا امیدت نمیکنم

شروع کورس

don't you give up

تسلیم نشو ( پا پس نذار )

I won't give up

منم تسلیم نمیشم

let me love you

بذار عاشقت باشم 

let me love you

بذار عاشقت باشم

don't you give up

تسلیم نشو

I won't give up

منم تسلیم نمیشم 

let me love you

بذار عاشقت باشم

let me love you

بذار عاشقت باشم

پایان کورس

don't fall asleep

نخواب

at the wheel we've got a million miles ahead of us

تو این ماشین میلیون ها مایل راه در پیش داریم 

miles ahead of us 

که باید طی کنیم

all that we need

تنها چیزی که نیاز داریم 

is a rude awakening to know we're good enough

یه تلنگر شدید هست که بفهمیم ما به اندازه ی کافی خوب هستیم

say go through the darkest of days

میگم که ما وارد تاریک ترین روزامون میشیم

heavens a heartbreak away

آسمان در آن سوی شکستن قلب هست

never let you go

هیچ وقت نمیذارم بری

never let me down

هیچ وقت نا امیدت نمیکنم

oh it's been a he'll of a ride

سواری مثل جهنم بود

driving the edge of a knife

بر روی لبه ی چاقو رانندگی میکنیم

never let you go

هیچ وقت نمیذارم بری

never let me down

هیچ وقت نا امیدت نمیکنم

 تکرار کورس دو بارمنبع: http://justinloveyou.blogfa.com/